תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר הקורסים של SoSimple


הקדמה


 1. הרישום לאתר ולצפייה בתכנים נשוא ההתקשרות הינו בין הנרשם המאשר תקנון זה ומעביר את פרטי התקשרותו ופרטי חשבונו לשם חיובים חודשיים (להלן: "המנוי") לחברה אשר בבעלות IMC  - ייעוץ ושיווק שפרטיה הינם – ח.פ – 558254546, מרח' המלך הדד 3 דירה 4 אשדוד, מיקוד 7749503, דוא"ל: courses@sosimple.co.il, טלפון: 073-2767261 (להלן: "החברה").

 2. פרטי המנוי הנרשם הינם כפי שהזין המנוי למערכת האתר עם רישומו וחלה עליו חובת עדכון כתובתו ככל שתשתנה.

 3. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, ארבעה ימים לאחר מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה ואם נשלחה בדוא"ל-  לאחר יממה ממועד השיגור.

 4. ההתקשרות של המנוי מול החברה הינה לשם צפייה בתכנים במגוון תחומים באתר אינטרנטי לימודי (להלן: "האתר הלימודי") ע"י העלאת תכנים של מעלי תוכן שונים ללקוחות שונים עפ"י תשלום חודשי כמפורט להלן.כללי


 1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

 2. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

 3. מילוי פרטי ההתקשרות וכן מילוי פרטי חשבון המנוי לשם חיובים חודשיים מהווים את הסכמת המנוי האישית לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא את התנאים הנ"ל ואת תקנון זה במלואו ובעיון.

 4. אם המנוי אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הינו מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו את המנוי מרגע פרסומם באתר למעט שינויים בתשלומים החודשיים.

 6. ההתקשרות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון מהווה הסכם בין החברה למנוי, ומהווה את הבסיס המשפטי בכל נושא בין המנוי לבין החברה.

 7. זכויותיו וחובותיו של המנוי נקבעים על פי תקנון זה. אישור המנוי על תקנון זה ע"י סימון ההסכמה לתקנון, מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת מצדו של המנוי לכל האמור בתקנון ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד החברה.

 8. אין כל תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור שנעשו בע"פ בקשר לכל דבר אשר אינו בתקנון זה. כל הסכמה אחרת תגבור על הוראות התקנון ובלבד שנעשתה בכתב ובהסכמה מפורשת של שני הצדדים.
דמי רישום וסיום ההתקשרות


 1. לשם הצפייה בתכנים באתר הלימודי ע"י מעלי תוכן שונים, יחויב המנוי בתשלום חודשי קבוע מראש של 97 ₪ כולל מע"מ בכל חודש אלא נקבע אחרת באותה עת ההתקשרות של המנוי. (שיעור המע"מ עלול לרדת/לעלות בהתאם לשיעורו בחוק).

 2. המנוי יהנה מ-14 ימים ראשונים בעלות של 5 ש"ח שלאחריהם דמי המנוי יחויבו באופן מידי אלא אם נקבע אחרת באותה עת ההתקשרות של המנוי.


הטבה זו ניתנת פעם אחת ללקוח אף אם ניצל את מכסת 14 הימים במלואם ואף אם ביטל את ההטבה טרם מימוש כל 14 הימים.


 1. התשלום הינו תשלום המתחדש מידי 30 ימים אלא אם המנוי ביקש להביא להפסקת המנוי ע"י לחיצה על לינק הביטול באיזור האישי 24 שעות לפני החיוב הנוסף או אם נמסרה הודעה ע"י הלקוח על רצונו בהפסקת המנוי 5 ימים לפני החיוב הנוסף בדוא"ל. כל הודעה על הפסקת המנוי תיכנס באופן מיידי לתקופה הבאה שלאחריה.

כתובת הדוא"ל לבקשת סיום 5 ימים לפני החיוב הנוסף הינה: courses@sosimple.co.il או הלינק לביטול המנוי שבאיזור האישי על מנת להיות מוסר לאחר 24 שעות.

 1. יודגש, אין כל החזר כספי על חיוב שנעשה וזאת אף אם בפועל לא נעשה שימוש כלל ע"י המנוי ו/או נעשה שימוש חלקי. מיום הבקשה על הפסקת המנוי הגישה לאתר תיוותר פתוחה למנוי עד לסיום התקופה אשר שולמה מראש והפסקת החיובים תחול החל מהחיוב שלאחר מכן.

 2. המנוי מצהיר כי הבין את הפעילות באתר ואת אופן חיוב חשבונו וככל ולא הודיע על רצונו בהפסקת המנוי, יחשב למנוי פעיל אשר עליו לשאת בתשלומים חודשיים.

 3. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, על המנוי לפעול להסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההתקשרות ולחברה לא יהיה כל התחייבות כלפי המנוי.

 4. החברה יכולה להביא להפסקת ההתקשרות עם המנוי בחוזה זה ומכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת וללא כל התחייבות כלפיו. במקרה זה תשיב החברה את חלקו היחסי של התשלום אשר שולם עבור אותו החודש ולא תחייב תשלומים לאחר מכן.

 5. החברה רשאית להעניק הטבות שונות למנויים שונים ורשאית לשנות את מבצעי ההצטרפות ואת ההטבות אשר מעניקה וכן את החיובים החודשיים למנויים חדשים בכל עת.אופן ההתקשרות


 1. בעת הרישום לאתר הלימודי, על המנוי לבחור שם משתמש וסיסמא אשר יפתחו בפניו את האפשרות צפייה בזמן ההתקשרות. על המנוי לשמור בסודיות את הסיסמה ולא להעבירה לצד ג' כלשהוא וכן להקפיד על יציאה מסודרת מהאתר לאחר כל שימוש באתר.

 2. בעת הרישום יש למלא את הפרטים האישיים של המנוי.

 3. המנוי חייב להיות בגיר מעל גיל 18 שכן, עשויים להופיע באתר תכנים אשר מותרים לצפייה ולשימוש של בגירים בלבד אשר אינו מיועד לקטינים. ככל שהמנוי קטין ונרשם לאתר למרות האיסור לעיל,  יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס שלו והחברה מסירה כל אחריות בשימוש זה.

 4. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המנוי בלבד והמנוי פוטר את החברה מכל אחריות בקשר לכך.

 5. יודגש, הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וצפויה לגרור הליכים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או למי מספקי השירותים האחרים לרבות אך לא רק לבעלי התוכן ו/או למי מטעמם של אלו, בשל מסירת הפרטים הכוזבים.

 6. אין כל התחייבות מצד החברה לכמות תכנים ו/או אורכי תכנים ו/או התחייבות לנושאי תכנים אך החברה תעשה כל שביכולתה בכדי להביא להגדלת היצע התכנים ולגיוונם.

 7. התכנים מועלים לאתר אינטרנטי- והינם שונים, מגוונים ומשתנים בכל עת ע"י מעלי תוכן שונים. הן החברה והן בעלי התוכן השונים יכולים לעלות תכנים חדשים וכן, להסיר באופן מיידי תכנים קיימים ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

 8. המנוי מתחייב בזה לא להסב ו/או להמחות לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן.

 9. המנוי מצהיר ומתחייב כי יפעל בתום לב בזמן התקשרותו ולאחריה ויצפה בתכנים אשר חפץ בהם כרצונו הכנה והאמיתי ולא יבצע כל פעילות אשר תעלה את דקות הצפייה אצל מעלי תוכן מסויימים במטרה להגדיל את רווחיהם ולא יפעל ע"י אינטרס אישי מכל סוג שהוא למעט צפייה כנה בתכנים.

 10. האתר הלימודי יספק תכנים לצפייה ויאפשר גישה חופשית למעבר בין תכנים שונים אשר כלולים בדמי המנוי.

 11. האתר הלימודי לא יגביל את המנוי בכמות הצפייה ו/או בשעות הצפייה.

 12. לאתר הלימודי ולמעלי התוכן השונים שמורה הזכות להסיר כל תוכן או להטיל הגבלות עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, ללא כל צורך במסירת הודעה על כך למנויים, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא והמנוי מוותר בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שהחברה מספקת.אחריות


 1. המנוי מצהיר כי משחרר את החברה באופן בלתי חוזר מכל אחריות באשר לתכנים אשר מועלים ואין הוא יטען כלפיה בדבר הטעייה אשר עולה מהתכנים ו/או הפרות דין למיניהן ו/או פגיעה מהתכנים ו/או כל נזק אחר מהם.

 2. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה באשר לתכנים, תיעשה כלפי מעלה התוכן באופן ישיר ככל שיבקש המנוי לעשות כן.

 3. המנוי מצהיר כי מבין ויודע שהתכנים אשר מועלים נעשים ע"י בעלי התוכן השונים ובאופן עצמאי וכי לחברה אין כל מידע באשר למידע המועלה בתכנים ועל כן, כל טענה המתקשרת לתכנים באתר בעקיפין ו/או במישרין תיטען כלפי מעלה התוכן הספציפי באופן ישיר ככל שהמנוי ירצה לעשות כן.

 4. החברה תעשה כל הדרוש בכדי שהתכנים המוצגים באתר יהיו ראויים באופן סביר לצפייה. עם זאת, מעלי התוכן מעלים תכנים ומסירים תכנים באופן עצמאי ללא כל בדיקה מצד החברה. על כן, לחברה אין כל אחריות מקצועית לטיב השירותים, אופי התכנים ואיכות התכנים אשר עליהם אחראיים בעלי התוכן השונים והם בלבד אחראיים על תכניהם ועל התוצאות והנזקים כתוצאה מתכניהם.

 5. ככל שמתקיימת הפרת דין ו/או פגיעה ו/או נזק לרבות הטעייה כתוצאה מתכנים מסוימים, המנוי יודיע לחברה על כך בצירוף הפנייה לתוכן נשוא התלונה, והחברה רשאית לפעול כראות עיניה תוך בדיקה ראויה של התלונה. ככל שטיפול החברה לא יספק את המנוי, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה באשר לתכנים ייעשה מול מעלי התוכן ישירות, ולחברה אין כל אחריות על כך.

 6. החברה אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לדרישות וצרכי המנוי, ואינה מתחייבת שהשירותים יינתנו בלא תקלות/הפסקות/ טעויות/כשלים בחומרה /בתוכנה /בקווים ובמערכות התקשורת אצל החברה ו/או מי מטעמה והחברה אינה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו למנויים או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

 7. החברה אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ועל כן, לא תיהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.

 8. ככל שמתקיימות הפרות של תקנון זה לרבות אך לא רק, מסוג סודיות ו/או זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני ועוד, לחברה הזכות לתבוע במקומם ובשמם של צד ג' כגון ך לא רק- בעלי התוכן, ולמנוי לא תיהיה כל טענה ו/או התנגדות לכך.

 9. המנוי מסיר מהחברה כל אחריות ומייפה את כוחה של החברה להעביר אליו כל תביעה בנושא ומתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לחברה, הקשורים להפרת תקנון זה והכל עם דרישתה הראשונה של החברה וללא שהדבר יפגע בזכותה למצות את ההליכים עם המנוי לפי כל דין.

 10. החברה לא תישא בכל אחריות באשר לטיב, נכונות ואופי התכנים ו/או לתוצאות אשר עולות מהאתר לרבות כשלים ו/או פגיעה ו/או נזקים ו/או הפרות דין למיניהן וכל טענה ו/או דרישה תיעשה מול מעלה התוכן באופן ישיר.

 11. המנוי ינהג לאורך כל ההתקשרות וכן לאחריה תוך שמירה על שמה הטוב של החברה והאתר הלימודי.שמירת סודיות וזכויות יוצרים


 1. המנוי מצהיר כי אין לו זכות מכל סוג בתכנים באתר מלבד צפייה אישית שלו וכי זכות השימוש באתר ובתכנים הינה לשימוש עצמי בלבד ואין הוא רשאי להרשות או לאפשר שימוש כלשהו בין במישרין ובין בעקיפין, במידע ובתכנים, בין בתמורה ובין שלא, לצד ג' כלשהו.

 2. המנוי מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות בתקנון זה.

 3. המנוי מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, לרבות פלט של מידע מהאתר ו/או מהתכנים בין שהוא מודפס/מוקלט/ניתן כקובץ או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל תוכן ו/או פלט מתוך התכנים או חלקם לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא ולכל מטרה שהיא. המנוי מצהיר כי כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש הוא אסור, אלא אם נתקבל אישור מראש ובכתב מיוצר התוכן הספציפי ומבעלי האתר.

 4. המנוי מצהיר כי ידוע לו היטב שהקניין הרוחני- הסימן המסחרי וזכויות היוצרים הינם של האתר ו/או של בעלי התוכן בלבד ולא ידרוש כל זכות מכל סוג שהיא בתכנים המוצגים.

 5. המנוי מתחייב לא לשמור את התכנים/ לא לשתף / לא להראות לאחר ולא לעשות שימוש לרעה בתכנים.

 6. האתר, הסימנים המסחריים הכלולים בו וכל מודל אחר הקשור בו הנם קניינה הפרטי הבלעדי של החברה או של מעלי התוכן באתר.

 7. המנוי מצהיר כי התחייבותיו לעיל תקפות הן במשך תקופת המנוי והן לאחריה.

פרסומות וקישוריות

 1. החומרים הפרסומיים באתר ו/או המלצות של מעלי התוכן השונים באחריות המפרסם/מעלה התוכן בלבד אף אם קיבל את רשות החברה לכך.

 2. החברה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי ו/או מידע המופיע באתר ואין לראות בחברה כמעודדת או כממליצה של רכישת השירותים או המוצרים המפורסמים ו/או כיצירת מחוייבות כלשהי של החברה בעניין זה למעט עצם פרסומו באתר.

 3. ייתכן והמנוי יתקל בקישוריות או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים אך החברה אינה אחראית על תכניהם ואינה מפקחת על האתרים כך ויש לבדוק את מהימנות האתרים וכן, מדיניות הפרטיות של האתר הלימודי הנ"ל.

 4. המנוי מצהיר כי נותן הסכמתו לקבלת דוא"ל ותוכן פרסומי מהחברה. ככל שמבקש להביא להפסקת קבלת הדוא"ל, עליו להסירו מרשימת התפוצה ע"י הקישור במייל או בפנייה אל החברה בכתב בדוא"ל אשר עליה לעשות כן בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה.

 5. החברה מתחייבת שלא להעביר ו/או לפרסם את הדוא"ל של המנוי לבעלי התוכן ו/או לצד ג' אחר ולא יעשה בו כל שימוש למעט הפצת תוכן פרסומי ומידע שיווקי של החברה. עם זאת, המנוי נותן בזאת לחברה את הסכמתו לחשוף ו/או להעביר את פרטיו וכל מידע, לרבות המידע האישי שלו במקרה בו עולה חשד כי המנוי הפר את חובותיו בתקנון זה, ו/או הפר זכויות יוצרים ו/או עשה שימוש לא ראוי בתכני האתר ו/או בהתאם להסכמתו מראש ו/או בהתאם לצו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו שאז תעביר החברה את הפרטים לצד הטוען לפגיעה ו/או תעביר החברה את המידע האישי במקרה שתתמזג החברה עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי- היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המנוי באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המנוי את הוראות מדיניות פרטיות זו.

COOKIES


 1. החברה משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המנוי ולצרכי אבטחת מידע והחברה ומעלי התוכן השונים באתר יכולים לצבור מידע אודות המנויים ע"י השתלת קוקיז לצופים.

 2. האתר הלימודי מתיר לחברות אחרות לנהל מערך פרסומות באתר אשר מציבות Cookies שאוסף מידע על האתרים בהם הצופה צפה. חברות אלה עושות שימוש ב-Cookies הכפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה אשר אין לה כל אחריות בעניין.


פיצויים


58. מבלי לפגוע בכל התחייבויות על פי הסכם זה, במקרה וצד להסכם זה יפר הוראה יסודית, כי אז יפצה הצד המפר את הצד המקיים או המוכן לקיים בפיצוי מוסכם ומוערך מראש, בסכום השווה לסך של  25,000 ₪ ללא הוכחת נזק (להלן: " הפיצוי המוסכם"). הצדדים מאשרים כי גובה הפיצוי המוסכם נקבע לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזק הסביר אשר יגרם כתוצאה מהפרה של הוראות תקנון זה. האמור לעיל לא יפגע בזכותו של כל צד לתבוע בדרך חוקית אכיפתו של התקנון או את מלוא נזקיו שיגרמו עקב ההפרה ו/או כל סעד ותרופה אחרים המגיעים לו עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין בנוסף לפיצוי המוסכם.

סמכות שיפוט


 1. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית בבית משפט במחוז מרכז.


מה תרצה ללמוד?