ראשי תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

הקדמה
 • הרישום לאתר ולצפייה בתכנים נשוא ההתקשרות הינו בין הנרשם המאשר תקנון זה ומעביר את פרטי התקשרותו ופרטי חשבונו לשם חיובים חודשיים (להלן: "המנוי") לחברה אשר בבעלות IMC - ייעוץ ושיווק שפרטיה הינם – ח.פ – 558254546, מרח' המלך הדד 3 דירה 4 אשדוד, מיקוד 7749503, דוא"ל: courses@sosimple.co.il, טלפון: 073-2767261 (להלן: "החברה").
 • פרטי המנוי הנרשם הינם כפי שהזין המנוי למערכת האתר עם רישומו וחלה עליו חובת עדכון כתובתו ככל שתשתנה.
 • כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, ארבעה ימים לאחר מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה ואם נשלחה בדוא"ל- לאחר יממה ממועד השיגור.
 • ההתקשרות של המנוי מול החברה הינה לשם צפייה בתכנים במגוון תחומים באתר אינטרנטי לימודי (להלן: "האתר הלימודי") ע"י העלאת תכנים של מעלי תוכן שונים ללקוחות שונים עפ"י תשלום חודשי כמפורט להלן.
כללי
 • תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
 • אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.
 • מילוי פרטי ההתקשרות וכן מילוי פרטי חשבון המנוי לשם חיובים חודשיים מהווים את הסכמת המנוי האישית לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא את התנאים הנ"ל ואת תקנון זה במלואו ובעיון.
 • אם המנוי אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הינו מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו את המנוי מרגע פרסומם באתר למעט שינויים בתשלומים החודשיים.
 • ההתקשרות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון מהווה הסכם בין החברה למנוי, ומהווה את הבסיס המשפטי בכל נושא בין המנוי לבין החברה.
 • זכויותיו וחובותיו של המנוי נקבעים על פי תקנון זה. אישור המנוי על תקנון זה ע"י סימון ההסכמה לתקנון, מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת מצדו של המנוי לכל האמור בתקנון ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד החברה.
 • אין כל תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור שנעשו בע"פ בקשר לכל דבר אשר אינו בתקנון זה. כל הסכמה אחרת תגבור על הוראות התקנון ובלבד שנעשתה בכתב ובהסכמה מפורשת של שני הצדדים
דמי רישום וסיום ההתקשרות
 • לשם הצפייה בתכנים באתר הלימודי ע"י מעלי תוכן שונים, יחויב המנוי בתשלום חודשי קבוע מראש של 97 ₪ כולל מע"מ בכל חודש אלא נקבע אחרת באותה עת ההתקשרות של המנוי. (שיעור המע"מ עלול לרדת/לעלות בהתאם לשיעורו בחוק).
 • המנוי יהנה מ-14 ימים ראשונים בעלות של 5 ש"ח שלאחריהם דמי המנוי יחויבו באופן מידי אלא אם נקבע אחרת באותה עת ההתקשרות של המנוי.
 • הטבה זו ניתנת פעם אחת ללקוח אף אם ניצל את מכסת 14 הימים במלואם ואף אם ביטל את ההטבה טרם מימוש כל 14 הימים.
 • התשלום הינו תשלום המתחדש מידי 30 ימים אלא אם המנוי ביקש להביא להפסקת המנוי ע"י לחיצה על לינק הביטול באיזור האישי 24 שעות לפני החיוב הנוסף או אם נמסרה הודעה ע"י הלקוח על רצונו בהפסקת המנוי 5 ימים לפני החיוב הנוסף בדוא"ל. כל הודעה על הפסקת המנוי תיכנס באופן מיידי לתקופה הבאה שלאחריה.
 • כתובת הדוא"ל לבקשת סיום 5 ימים לפני החיוב הנוסף הינה: courses@sosimple.co.il או הלינק לביטול המנוי שבאיזור האישי על מנת להיות מוסר לאחר 24 שעות.
 • יודגש, אין כל החזר כספי על חיוב שנעשה וזאת אף אם בפועל לא נעשה שימוש כלל ע"י המנוי ו/או נעשה שימוש חלקי. מיום הבקשה על הפסקת המנוי הגישה לאתר תיוותר פתוחה למנוי עד לסיום התקופה אשר שולמה מראש והפסקת החיובים תחול החל מהחיוב שלאחר מכן.
 • המנוי מצהיר כי הבין את הפעילות באתר ואת אופן חיוב חשבונו וככל ולא הודיע על רצונו בהפסקת המנוי, יחשב למנוי פעיל אשר עליו לשאת בתשלומים חודשיים.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, על המנוי לפעול להסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההתקשרות ולחברה לא יהיה כל התחייבות כלפי המנוי.
 • החברה יכולה להביא להפסקת ההתקשרות עם המנוי בחוזה זה ומכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת וללא כל התחייבות כלפיו. במקרה זה תשיב החברה את חלקו היחסי של התשלום אשר שולם עבור אותו החודש ולא תחייב תשלומים לאחר מכן.
 • החברה רשאית להעניק הטבות שונות למנויים שונים ורשאית לשנות את מבצעי ההצטרפות ואת ההטבות אשר מעניקה וכן את החיובים החודשיים למנויים חדשים בכל עת.
מה תרצה ללמוד?